ترم پیش یه تحقیق پرسشنامه ای درباره مسکن مهر دولت اباد برای درس طرحهای شهری انجام دادم.سوالات این پرسشنامه را ابتدا خودم طرح کردم وبعد با دکتر ابراهیمی حدود ۲ساعتی نشستیم سوالات را ویرایش کردیم ویکسری سوالات دیگر هم طرح کردیم...خلاصه این تحقیق بالاترین نمره را به خودش اختصاص دادیعنی ۱۷

امروز یکی از بچه تو دانشگاه دیدم وبه من گفت: رحیمی استاد تحقیقتا در سمینار دانشگاه نجف اباد ارائه کردوتو میتونی تو دردسرش بیندازی .من گفتم ولش کن .... . اخه چندین بار به من گفت تحقیقتا بیا تکمیل کن تا یه جایی ارائه بدیم ولی من خودم کوتاهی کردم حتی سازمان برنامه ریزی و بودجه رفتم که در برگشت از شدت بارندگی خیس اب شدم ولی پیگیری نکردم حتی روز عقد مهدی هم ساعت ۴ بود که باز هم ازم پرسید چیکار کردی من گفتم هیچی.