دیشب به علی حمید گفت عمو در مورد پروین اعتصامی میخواهم انشا بنویسم و بر برام تو اینترنت مطلب جورکن.گفتم اینرنت نیاز نیست تو کتابخونه عمومرتضی دیوان پروین اعتصامی هست واز اون استفاده کن... . خلاصه چند خطی در موردش گفتم ونوشت وبعد هم شعری که برای سنگ قبرش سروده و خیلی هم دوست دارم چاشنی انشا کردم.

  

اینکه خاک سیهش بالین است          

اختر چرخ ادب پروین است           


                       گر چه جز تلخی از ایام ندید

                       هر چه خواهی سخنش شیرین است


صاحب آنهمه گفتار امروز             

سائل فاتحه و یاسین است            


                      دوستان به که ز وی یاد کنند

                      دل بی دوست دلی غمگین است


خاک در دیده بسی جان فرساست      

سنگ بر سینه بسی سنگین است       


                     بیند این بستر و عبرت گیرد

                     هر که را چشم حقیقت بین است


هر که باشی و زهر جا برسی        

آخرین منزل هستی این است        


                    آدمی هر چه توانگر باشد

                   چو بدین نقطه رسد مسکین است


اندر آنجا که قضا حمله کند        

چاره تسلیم و ادب تمکین است        


                        زادن و کشتن و پنهان کردن

                         دهر را رسم و ره دیرین است


خرم آن کس که در این محنت‌گاه      

خاطری را سبب تسکین است