این عکسدر تاریخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۸تحت عنوان دختران دانشجو ایرانی بعنوان عکس ماه بر روی خروجی سایت نشنال جئوگرافی رفت. این عکس که در قسمت فرهنگ و مردم گذاشته شد دختران مازندرانی (بارفروش) را معرفی می کند. عکاس این عکس، Maynard Owen Williams که در سال ۱۳۴۵شمسی فوت کرده است و معلوم است که این عکس در زمان رضا شاه گرفته شده اما سوالی که مطرح می شود این است که با وجود دوربین های پیشرفته عکاسی و عصرفناوری و ارتباطات  چرا این عکس که مربوط به حدود ۷۰،۸۰سال پیش است، الان و در این مقطع کنونی به عنوان فرهنگ ایرانی به مردم جهان نشان داده می شود؟اصلا چه لزومی داشت این عکس نمایش داده می شد؟یاحداقل تاریخ فوت این عکاس نوشته می شد تا متوجه شویم که این عکس از چه زمانی است-بیاد بیاورید تمامی حملاتی که در این چند ساله به این نظام اسلامی شده است- تحریم عکاسان ایرانی، استفاده از نام جعلی خلیج ع ر ب ی از دیگر موارد ضدایرانی این سایت است.برای دیدن صفحه موردنظراینجا کلیک کنید.

به نظرشما با اقدامات ضد ایرانی آمریکا ،چگونه بغض خودمان را نسبت به این سیاست نشان دهیم؟