وقتی که زیادی رو اعصاب باشی، رهبرمون این طوری باهات صحبت می کنه

 اگر کسی دست پنهان دشمن را در این قضایا(تحولات منطقه) نبیند، خود را فریب داده است.